Copyright, privacy verklaring, vrijwaring

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgebracht, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van ProPuls.

Uw privacy
ProPuls gaat zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.
Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit ter beschikking van derden gesteld worden.

Vrijwaring
Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan ProPuls niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie direct of indirect zou kunnen voortvloeien.
ProPuls
Raminhout 5
2719 KM Zoetermeer
+ 31 (0)79 888 26 78
info@propuls.com